Story Songs

Ang awitin ay sinulat habang ginaganap ang Story Training workshops.

  • Story Song ang Diyos ay makapangyarihan -Norman